AXA Selection Opportunities

ISIN: CZ0008472917

Cíle a investiční politika fondu

Cílem fondu AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je dosahování co nejvyššího dlouhodobého zhodnocení investováním do zahraničních fondů kolektivního investování, které investující zejména do akcií a dluhopisů společností obchodovaných na globálních trzích.

Fond investuje převážně do cenných papírů vydávaných jiným fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, a podléhá dohledu. Cílové fondy jsou vybírány tak, aby složení cenných papírů, do kterých investují, odpovídalo co nejlépe naplnění investičního cíle fondu. Při výběru konkrétních fondů jsou mimo jiné využívány znalosti, informace a oborný potenciál skupiny AXA. Do portfolia mohou být vybírány i tzv. ETF – exchange traded funds, které jsou navázány na různé indexy sektorového i regionálního zaměření, tyto fondy mají obvykle velmi nízké náklady. V procesu výběru fondů je zohledňována jejich nákladovost, tento faktor však není rozhodujícím pro zařazení fondu do portfolia, důraz je kladen zejména na dosažení široké diversifikace portfolia v rámci typu aktiv, sektorů i regionů.

Fond nekoncentruje své investice v určitém regionu. Fond nesleduje žádný index nebo benchmark a ani nekopíruje jakýkoliv index. Výnosy jsou reinvestovány. Fond je smíšeným fondem. Fond bude provádět operace s deriváty pouze za účelem snížení rizik z investování.

Základní informace

Název fondu: AXA Selection Opportunities
ISIN: CZ0008472917
Typ fondu: Smíšený fond (fond fondů)
Datum založení: 4.2.2008
Měna fondu: CZK
Riziková třída fondu: 5

Vstupní poplatek (%): 0
Výstupní poplatek (%): v 1. roce: 5,00 %, ve 2. roce: 4,00 %, 3. roce: 3,00 %, 4. roce: 2,00 %, 5. roce: 1,00 %, po uplynutí 5. roku: 0,00 %
Poplatky za správu (%): 1,5
Minimální výše investice: vstupní 5 000 Kč, následná 500 Kč
Portfolio manažer:


Benchmark: Fond nemá stanoven benchmark

Základní dokumenty fondu: KIID (Klíčové informace pro investory) a Factsheet

Vývoj ceny podílového listu fondu

Výkonnosti a srovnání podílových fondů můžete sedovat v sekci Výkonnost podílových fondů

KONTAKTOVAT PORADCE


Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Všechny dokumenty a informace k danému podílovému fondu naleznete na stránkách konkrétní investiční společnosti. Podmínky užívání webu jsou uvedeny zde.