Investiční plán

Zvyšující se odpovědnost za svou vlastní budoucnost nutí lidi čím dál více přemýšlet nad možnostmi, jak svých budoucích cílů a představ dosáhnout. Bez ohledu na důvody, které je k tomu vedou, mnoho milionů lidí na celém světě pravidelně spoří nebo investuje formou různých produktů.

Ještě předtím než začnete spořit nebo investovat, byste si měli stanovit vaše osobní finanční cíle. I když každého investora mohou provázet různé okolnosti, mezi nejčastější osobní motivy nepochybně patří:

 • zabezpečení na důchod,
 • financování studia dětí (nebo jiné financování pomoci),
 • vytvoření fondu pro případ neočekávaných událostí (stav nouze),
 • splácení úvěrů apod.

U většiny lidi jde o kombinaci dvou a více cílů.

Počet let, v průběhu kterých byste měli ponechat peníze zainvestované k dosažení kýžené cílové částky, se nazývá investiční (časový) horizont. Jednotlivé časové horizonty jsou určovány cíli. Při dlouhodobém časovém horizontu (pět a více let) může obvykle investor nashromáždit větší majetek, a to z důvodu více faktorů:

 • pravidelné investování v průběhu více let,
 • efekt „úroky z úroků“ (reinvestice zisku),
 • možnost orientovat své investice do růstově orientovaných akcií a akciových fondů, jejichž ceny jsou sice proměnlivé (vyšší riziko), ale taky mají v dlouhodobém horizontu potenciál vyšších výnosů.

Pokud je časový horizont kratší, pak může být cílem investora přednostně ochránit hodnotu majetku.

Důležitým krokem je volba investičních cílů, které jsou v souladu s vašimi finančními cíli. Investiční cíle odrážejí proporcionální vztah mezi výnosem a rizikem a je možné je roztřídit do čtyř skupin:

 • jistota, zabezpečení majetku (velmi nízké riziko a nízké výnosy),
 • výnos (nízké riziko a nízké výnosy),
 • kombinace jistoty anebo výnosů + růst hodnoty majetku (střední riziko a střední výnosy),
 • růst hodnoty majetku (nejvyšší riziko a nejvyšší výnosy).

Osobní finanční cíle investora a různé okolnosti (např. věk, časový horizont, celkové příjmy, závazky apod.) mají vliv na rozhodování, které investiční cíle budou v popředí. S tím souvisí investorova tolerance k riziku, tzn. schopnost čelit při investování riziku. Dříve než se rozhodnete o volbě investičního cíle, strategie, produktu/produktů, měli byste si zodpovědět takové otázky, jako:

 • Umím tolerovat nejistotu?
 • Jsem klidný/klidná i v situaci, kdy hodnota mé investice poklesne, když ji právě nepotřebuji „zlikvidnit“ (prodat a získat hotovost)?
 • Držím se dlouhodobé strategie i přes krátkodobé ztráty?

Posledním krokem úspěšného investování je rozložení (alokace) aktiv. Investor rozloží své peníze mezi základní investiční produkty: hotovost (peněžní trh), dluhopisy (dluhopisové fondy), akcie (akciové fondy) tak, aby alokace aktiv nejlépe odrážela jeho cíle, situaci a toleranci k riziku. Protože situace investora se může změnit, měl by pravidelně (alespoň jednou ročně) provést revizi svých investic.

Předchozí téma: Rizika investic do fondů                                                          Následující téma: Investiční dotazník