Rizika investic do fondů

Všeobecně je riziko chápáno jako určitá ztráta nebo škoda, která nás může v životě postihnout. Pro investora riziko reprezentuje alternativu, že skutečný výnos bude nižší, než původně očekával. Lidé se někdy domnívají, že vysokého výnosu mohou dosáhnout s nízkým rizikem nebo dokonce bez rizika. Skutečnost je ovšem jiná. Pokud chce investor dosáhnout vytýčených cílů, musí se vystavit jistým rizikům. Některým se však může případně vyhnout.

Existují dva přístupy, jak chápat riziko:

  • Podle teorie efektivních trhů je investiční riziko variabilita nebo periodicky se opakující fluktuace (tj. vzestupy nebo pády) celkového výnosu.
  • Podle behavioral finance theory je investiční riziko chápáno jako pravděpodobnost ztráty vložené investice (nebo její části) související se ztrátou ziskové síly společnosti díky ekonomickým změnám nebo díky špatným výsledkům managementu.

Vyžadujeme-li vysoké výnosy, musíme podstoupit odpovídající riziko. Podstoupíme-li vysoké riziko, nemáme žádnou záruku, že dosáhneme vysokých výnosů.

Riziko je velmi komplexní a vícerozměrná veličina, která se může projevit nejrozmanitějšími způsoby jako je krach na akciových trzích, bankroty firem, devalvace měn, dramatické pohyby cen akcií nebo dluhopisů, prudké zvýšení inflace a úrokových měr, změny v legislativě (změna daní).

Za účelem číselného vyjádření rizika se používá statistická veličina – směrodatná odchylka. Samozřejmě, že většina lidí vnímá vysoké výnosy jako pozitivní a vysoká rizika jako negativní. Obě veličiny, tj. riziko a výnos, jsou však spojité, tzn. že získání vyšších výnosů je obvykle podmíněno podstoupením vyššího rizika.

Schopnost umět zacházet s rizikem je velmi úzce spjatá s individuálními okolnostmi investora (věk, časový horizont, potřeba likvidity, velikost portfolia, velikost příjmu, investiční zkušenost, osobní postoj k cenovým fluktuacím). To, co pro někoho může být vysoce rizikové, pro jiného nemusí znamenat žádný problém. Pro investory s dlouhodobým časovým horizontem, kteří jsou disciplinovaní a trpěliví v investování a mají dostatek informací o tom, co dělají, nejsou krátkodobé výkyvy důležité. A opravdu je prokázáno, že při dlouhodobých časových horizontech akciové fondy poskytují nižší riziko v porovnání s fondy peněžního trhu. Zároveň platí, že dobře informovaný investor se obvykle těší většímu úspěchu.

Typy rizik

Existuje několik druhů rizik, s kterými je třeba počítat při investování do fondů. Blíže si popíšeme ta nejdůležitější.

Tržní riziko je souhrnný pojem pro rizika spojená s pohyby tržních cen cenných papírů. Toto riziko je dvojsečná zbraň. Riziko pro investory nejčastěji znamená pokles cen, druhou hrozbou je pro ně současně skutečnost, že nebudou zúčastněni na zotavení trhu, tj. když ceny rostou. Investoři, kteří se snaží být „v bezpečí“ a nezúčastňují se na trhu, si ale častokrát neuvědomují, že je před nimi další riziko: ztráta kupní síly jejich peněz vůči nekompromisní inflaci. Někteří manažeři se snaží eliminovat toto riziko prostřednictvím zajištění (hedging) formou opčních nebo termínovaných kontraktů. Co dělat s tímto druhem rizika? Klíčem může být dlouhodobý časový horizont investora. Ceny budou kolísat více či méně, nejhorší, co můžete udělat, je prodat investice v čase, kdy jsou ceny dole ještě před zotavením trhů.

Úrokové riziko se vztahuje na pohyby cen cenných papírů zapříčiněné změnami úrokových sazeb.

Riziko změn výnosů. Jde o potenciální možnost, že výnos z investice se bude měnit. Toto riziko je vyšší v případě fondů peněžního trhu a krátkodobějších aktiv, protože úrokové výnosy jsou vázány na krátké období. Riziko změny výnosů má střední úroveň při dlouhodobých dluhopisech, u kterých jsou úrokové platby fixovány na delší období. Kmenové akcie mají sklon mít nejnižší riziko změn výnosů, protože dividendy vyplácené z akcií v portfoliu fondu jsou podstatně stabilnější a mají tendenci v čase růst.

Riziko inflace je „noční můrou“ především v dlouhodobé perspektivě. Při dlouhodobé perspektivě je velmi důležité porovnat výnos investice s mírou inflace.

Měnové riziko je způsobeno nečekanými změnami devizových kurzů při aktivech denominovaných (hodnotově vyjádřených) v cizí měně. Změna směnného kurzu mezi domácí (referenční) a zahraniční měnou může dodatečně přinést zisk nebo způsobit ztrátu investice.

Riziko spojené s managementem fondu. Investiční manažer může vykonat špatné rozhodnutí při investování, čímž dojde ke snížení hodnoty investice.

Sektorové riziko. Pokud jsou investice fondu více zaměřené na jeden sektor (nebo jen několik sektorů), potom takový fond může dosáhnout nižšího nebo vyššího výnosu než širší trh.

Politické riziko. I když se to někomu může zdát podivné, patří sem zejména inflace. Inflace je především otázkou objemu peněz v ekonomice, který je v rukou centrální banky, protože nikdo jiný nemá k dispozici stroje na tištění peněz. Centrální banka určuje i úrokovou míru. Jestliže centrální banka podléhá jakýmkoli způsobem vlivu vládnoucích politiků, hrozí investorům eminentní nebezpečí poklesu reálné hodnoty cenných papírů. Nebezpečí se týká především pevně úročených cenných papírů, které jsou standardně pokládány za méně rizikové než akcie. Existuje několik kritérií, která politicky bezpečná země musí splňovat: dostatečně dlouhá historie burzovních obchodů, vysoký standard dodržování lidských a občanských práv, nezávislá centrální banka, demokratický politický systém a nízká úroveň korupce.

Předchozí téma: Nevýhody podílových fondů                                                                 Následující téma: Investiční plán