Typy podílových fondů

Lidé mají různé cíle a tyto mohou být dosaženy různými druhy investic. Existuje velký počet možností, kam investovat vlastní peníze (zlato, nemovitosti, cenné papíry atd.). Jednotlivé možnosti se liší výkonností, rizikovostí a likviditou.

Z finančních investic si investor může vybrat ze tří klíčových aktiv. Jsou to:

  • hotovost, tzv. hotovostní ekvivalenty v různých formách (hotovost na běžném účtu, termínovaných vkladech, depozitních certifikátech a jiné),
  • dluhopisy,
  • akcie.

Jako každý investor, tak i podílový fond může investovat svěřené prostředky podílníků do některého z těchto tří klíčových finančních aktiv. Podle typu převládajícího aktiva klasifikujeme podílové fondy do několika hlavních (základních) skupin:

  • Fondy peněžního trhu
  • Dluhopisové fondy
  • Akciové fondy
  • Smíšené/balancované fondy
  • Fondy fondů

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu se vyznačují nízkou kolísavostí kurzu (volatilitou) a nižším očekávaným výnosem. Tyto fondy investují do nástrojů peněžní trhu. Z dlouhodobého hlediska přinášejí fondy peněžního trhu výnos mírně nad úrovní úročení spořicích účtů a vkladů. Fondy peněžního trhu jsou obecně doporučovány investorům s velmi krátkým investičním horizontem a nízkou tolerancí k riziku.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy vykazují oproti fondům peněžního trhu vyšší volatilitu a investoři od nich očekávají vyšší výnos. Tyto fondy mohou investovat do dluhopisů od různých emitentů. Za bezpečné jsou obecně považovány fondy investující do státních dluhopisů vyspělých zemí (např. dluhopisy USA, Německa, Velké Británie apod.). Rizikovější jsou fondy investující do dluhopisů zemí s nižším ratingovým hodnocením. Samostatnou podskupinu dluhopisových fondů tvoří fondy investující do firemních dluhopisů. Dluhopisové fondy jsou obecně doporučovány investorům se střednědobým investičním horizontem (1 až 3 roky).

Akciové fondy

Základem akciových fondů jsou akcie nejrůznějších společností. Fond může být zaměřen například na investice do světových akcií, akcie firem s vysokou, střední či nízkou tržní kapitalizací, akcie z určitého sektoru ekonomiky, regionu či země, společnosti vyplácející pravidelně vysoké dividendy apod. Od rizikovosti zvolených akcií se odvíjí rizikovost celého fondu.

Akciové fondy jsou obecně doporučovány investorům s dlouhým investičním horizontem, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko (pozn. jsou ochotni přijmout v krátkém horizontu vyšší propady hodnoty investice). Odměnou investorům za podstoupení vyššího rizika je možnost dosažení vysokého výnosu.

Smíšené fondy

V portfoliích smíšených fondů najdete dluhopisy i akcie. Od váhy dluhopisové a akciové složky portfolia se odvíjí rizikovost celého fondu. Výkonností se tyto fondy pohybují mezi dluhopisovými a akciovými fondy. Obecně jsou tyto fondy doporučovány investorům se střednědobým investičním horizontem a pozitivním přístupem k riziku.

Fondy fondů

Fondy fondů investují do podílových listů jiných fondů. Podle zastoupení jednotlivých typů fondů v portfoliu se odvíjí rizikovost celého portfolia. Tyto fondy dosahují díky investici do několika fondů se stovkami až tisíci tituly velmi vysoké diverzifikace. Nevýhodu může být nákladovost těchto fondů, některé společnosti totiž účtují nejen poplatky na úrovni daného fondu, ale také poplatky fondů zařazených v portfoliu.

Kromě hlavní skupin podílových fondů existuje mnoho dalších typů fondů, například:

Hedge fondy

Jsou to fondy, které využívají různé agresivní investiční strategie (short sell, investování do derivátů, leverage) za účelem vytvoření vyšších výnosů. Dají se rovněž definovat jako investiční entita, která se snaží o dosažení absolutního výnosu využíváním investičních příležitostí za současné snahy zabránit finanční ztrátě.

Fondy životního cyklu (Lifecycle Funds)

Na počátku 90. let začaly mnohé společnosti poskytovat tzv. Lifecycle Funds, jejichž cílem je „přenést“ investory z jedné etapy života do druhé. Myšlenkou fondů je nabídnout investorům tři typy fondů: vysoce růstové, průměrně růstové a nízko růstové fondy, které jim umožní měnit investiční cíle paralelně s přechodem od mladého věku až po důchod. I když má fond ze začátku jako cíl růst hodnoty majetku a později zabezpečení hodnoty, může mít v portfoliu všechny tři základní finanční aktiva.

Zajištěné fondy

Investováním do garantovaného fondu se investor do určité míry vzdává budoucího výnosu ze své investice na úkor toho, že má garantovánu návratnost vstupní výše investice (někdy i včetně vstupního poplatku). Garantované fondy jsou proto vhodným nástrojem pro ty, kteří neunesou riziko z prosté investice do akciového fondu, na straně druhé by ovšem rádi participovali na růstu akciových indexů.

Garantované fondy jsou ve většině případů fondy uzavřené. Znamená to, že mají po určitou dobu stejný emisní kurz (plus většinou i vstupní poplatek), po tomto období je na základě vypracovaného matematického modelu vše zainvestováno. Většina prostředků je zainvestována do bezpečné dluhopisové části (používané jsou většinou zerobondy = dluhopisy, které nevyplácejí kupony, ale jsou vydávány s diskontem) a menší část do opcí na vybrané indexy – například S&P 500 nebo stále populárnější EuroStoxx 50. Zerobondy zajistí stoprocentní návratnost vložené částky i při drtivých propadech akciových trhů.

Garantované fondy jsou koncipovány na určité období. Z uvedeného vyplývá, že garance je poskytována při ukončení existence fondu – tedy například až po pěti letech. Budete-li chtít prodat fond dříve, prodáváte dle aktuálního kurzu se ziskem nebo ztrátou. To je dobré si uvědomit hned na počátku.

Sociálně orientované fondy

Patří snad k nejsubjektivnějším ze všech typů fondů, protože tyto fondy investují jen do takových společností, které vyhovují jistým etickým a morálním principům. Mohou to být například fondy investující do zdravotnictví, fondy investující do životního prostředí (green funds), fondy vyhýbající se tabákovým společnostem či výrobcům alkoholu.

Předchozí téma: Co je podílový fond                                                             Následující téma: Výhody podílových fondů